11th November 2014

Australia-Thailand Forum

“The opportunity was also taken to raise awareness of Australian education and industry capabilities, particularly in urbanisation, green industrial estates and sustainability, and public transport. ”

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญจากสำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย ประเทศไทย (Austrade) เข้าร่วมบรรยายในงานเสวนาออสเตรเลีย-ไทย ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาเมืองและขนส่งมวลชนเพื่ออนาคตของ มหานครขอนแก่น” เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่โรงแรมพูลแมน ราชา ออร์คิด ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศักยภาพตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตของประเทศออสเตรเลียที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งมวลชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดขอนแก่นกับประเทศออสเตรเลียในการที่จะร่วมกันพัฒนาขอนแก่นให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตของสังคมเมือง

โดยมีนายเดชาคม บุญมา รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบคุณภาพสูงจากบลูสโคปในส่วนงานหลังคาและผนัง โดยมีโครงการขนส่งมวลชนทั้งจากภาครัฐและเอกชนได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บลูสโคป อาทิ หลังคารถไฟฟ้าบีทีเอส, หลังคาโครงการสถานีรถไฟฟ้า MRT ส่วนต่อขยายต่างๆ, หลังคาอาคารต่างๆของสนามบินสุวรรณภูมิและสถานีแอร์พอต เรลลิงค์และล่าสุดที่กำลังดำเนินการก่อสร้างคือสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก งานเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากฯพณฯ มร.เจมส์ ไวส์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยและนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง