เอ็นเอส บลูสโคป พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งตัวแทนและ/หรือผู้แทนของเอ็นเอส บลูสโคป (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า เรา พวกเรา หรือ ทางเรา) ให้คำยืนยันว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูล”) มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนให้ท่านทราบถึงวิธีการที่เอ็นเอส บลูสโคป พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัทที่เกี่ยวข้องใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของรัฐบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ (ฉบับที่ 26 ประจำปี 2555) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศซึ่งเทียบเคียงกันได้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กรุณาสละเวลาเพื่ออ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลเพื่อให้ท่านได้ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายนี้บังคับใช้อย่างไร

ท่านจะตกลงและยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของเราและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ ผ่านการโต้ตอบกับเรา การส่งข้อมูลให้เรา (โดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาต) การจัดซื้อหรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่ทางเราเสนอ นโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ให้บังคับใช้ประกอบกับคำบอกกล่าวใด ๆ ข้อตกลงตามสัญญา และข้อสัญญาให้ความยินยอมอื่น ๆ ที่บังคับใช้โดยเกี่ยวข้องกับการที่เราเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การปรับปรุง – วันที่ปรับปรุงล่าสุด : กุมภาพันธ์ 2565

เราอาจปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลสอดคล้องกับการพัฒนา อุตสาหกรรม แนวโน้มในอนาคต และ/หรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ ภายใต้บังคับแห่งสิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ตามที่มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ของเรา และการที่ท่านใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องนั้นถือว่าท่านได้ทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • ในเอกสารนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความรวมถึง ‘personal data’ ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศสิงค์โปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย บรูไน และเมียนมาร์ และ ‘personal information’ ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศเวียดนาม
 • ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านอาจมอบให้แก่เรา เช่น (ขึ้นอยู่กับลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา) ชื่อ หนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ท่านได้มอบให้เราในรูปแบบใด ๆ ที่ท่านอาจส่งให้เรา (รวมถึงในรูปแบบข้อมูลชีวมิติ) หรือผ่านการปฎิสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ กับท่าน

 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 

โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการกระทำที่ท่านอาจมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีดังต่อไปนี้ : 

 

โดยทั่วไป

 

 • เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มใด ๆ มาให้เรา
 • เมื่อท่านทำข้อตกลงใด ๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการที่ท่านโต้ตอบและทำธุรกรรมกับเรา หรือเมื่อท่านจัดหาสินค้าหรือบริการจากเรา
 • เมื่อท่านตอบแบบสำรวจและโครงการวิจัยริเริ่มที่เราดำเนินการหรือดำเนินการในนามของเรา
 • เมื่อท่านกรอกและส่งแบบฟอร์มใด ๆ มาให้เรา
 • เมื่อท่านติดต่อกับพนักงานของเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจมีการบันทึก) จดหมาย โทรสาร การประชุมแบบตัวต่อตัวและอีเมล
 • เมื่อท่านโต้ตอบกับเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • เมื่อท่านตอบกลับคำขอของเราในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม
 • เมื่อเราบันทึกภาพท่านผ่านกล้องวงจรปิดขณะที่ท่านอยู่ในสถานที่ของเรา หรือเมื่อเราหรือตัวแทนของเราบันทึกภาพถ่ายหรือวิดีโอขณะที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเราเป็นผู้จัด

 

การตลาด การประชาสัมพันธ์ลูกค้า และผลประโยชน์

 

 • เมื่อท่านขอติดต่อกับเรา ขอให้รวมท่านในอีเมลหรือในรายชื่อผู้รับจดหมายอื่น ๆ
 • เมื่อท่านลงทะเบียนกับแผนงานลูกค้าหรือแผนงานการตลาดหรือเข้าร่วมแผนงานการบริหารการตลาดหรือลูกค้าสัมพันธ์
 • เมื่อท่านเข้าร่วมหรือรับผลประโยชน์ของลูกค้า และ
 • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเราหรือบุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาตด้วยเหตุผลอื่นใด  

 

เมื่อบุคคลภายนอกส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาให้เรา บุคคลภายนอกดังกล่าวนั้น หมายความรวมถึง :

 

 • ผู้ใช้งานเว็บไซต์และแบบฟอร์มซึ่งให้ข้อมูลแก่เรา
 • ผู้แทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าโลหะรีดขึ้นรูป ศูนย์กระจายสินค้าและร้านค้าฮาร์ดแวร์ที่ซื้อสินค้าจากเราและจัดหาสินค้าดังกล่าวให้ท่าน
 • ผู้พัฒนา ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาที่ทำงานกับเราเพื่อจัดหาสินค้าและบริการของเรา
 • ผู้ขายและผู้ให้บริการที่ทำงานกับเรา และ
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและมีสิทธิให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่เรา

 

 • หากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอกและข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกที่ท่านนำมาให้เรา จะเป็นอย่างไร

 

ในกรณีที่เป็นไปได้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง หากเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอก เราอาจ (พิจารณาตามความเหมาะสม) ดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้ยินยอมให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านและกรณีที่มีการเก็บรวบรวมนั้น

 

โปรดทราบว่า หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก (เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา) ท่านควรได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกนั้นมาให้เรา หากท่านไม่แน่ใจ โปรดแจ้งให้เราทราบ เมื่อท่านส่งข้อมูลดังกล่าวให้เรา จะถือว่าท่านได้รับรองกับเราว่าบุคคลภายนอกนั้นยินยอมให้ท่านนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนนั้นมาให้เราตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวม

 

ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านนั้นขึ้นอยู่กับกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ซึ่งอาจรวมถึง: ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน (เช่น ตามที่อาจจำเป็นในการประมวลผลหรือจัดการธุรกรรมหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ทำกับเรา) เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านผ่านแหล่งต่าง ๆ และเรายังอาจรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนและบุคคลภายนอกอื่น ๆ 

 

 • โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้นั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นความจริง

 

ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ส่งมาให้เรานั้นครบถ้วน ถูกต้อง เป็นความจริง และถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้งให้เราทราบทันที หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว ทางเราอาจไม่สามารถมอบสินค้าและบริการตามที่ท่านสั่งหรือไม่สามารถประมวลคำร้องหรือคำขอของท่านได้

 

 • จะเกิดอะไรขึ้นหากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา

 

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม เราจะดำเนินการเช่นว่านั้นในกรณีที่เรามีสิทธิตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือในกรณีที่เราต้องดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่านและ/หรือธุรกรรมที่ท่านให้เรามีส่วนร่วม ในกรณีดังกล่าว ทางเรามีสิทธิและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินบทบาทหรือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่จะระบุต่อไปในนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้

 

หากท่านปฏิเสธที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราหรือเพิกถอนความยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทางเราอาจไม่สามารถดำเนินบทบาทหรือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ซึ่งต้องดำเนินการโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และทางเราอาจมีสิทธิยกเลิกหรือยุติกระบวนการที่จะดำเนินต่อไปในการปฏิสัมพันธ์หรือการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของเรา เราอาจมีสิทธิดำเนินการตามผลทางกฎหมายในการนี้ได้และสงวนสิทธิ์ของเราในสถานการณ์ดังกล่าว

 

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 • โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

 

การติดต่อสื่อสารและการดำเนินตามคำขอของท่าน

 

 • การตอบรับ การประมวลผล และการดำเนินตามข้อสอบถาม ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ และคำขอของท่าน
 • การตรวจสอบตัวบุคคลของท่านโดยการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย/การสอบทานธุรกิจ
 • จับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณเข้ากับวัตถุประสงค์ดังที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้

 

ปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการกับเหตุการณ์ต่าง ๆ / การตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

 • การป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนอาชญากรรม รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน หรือการจัดหาเงินทุนให้ผู้ก่อการร้ายและการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงทางการค้า
 • การบริการจัดการความปลอดภัยในสถานที่และบริการของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสอดส่องดูแลทางกล้องวงจรปิดและการดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย)
 • โดยเกี่ยวข้องกับการข้อเรียกร้อง การตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนินคดีหรือกระบวนพิจารณา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการร่างและตรวจทานเอกสาร เอกสารธุรกรรม การขอคำปรึกษาทางกฎหมาย และการอำนวยความสะดวกในการระงับข้อพิพาท) และ/หรือการคุ้มครองหรือบังคับใช้สิทธิหน้าที่ของเราตามสัญญาและตามกฎหมาย
 • การเฝ้าสังเกตและบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์และการโต้ตอบกับลูกค้าในวงกว้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ การดำเนินการตามคำขอ การมอบสิทธิตามกฎหมายและการตรวจสอบตัวบุคคล
 • การจัดการและจัดเตรียมรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ
 • การปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและระเบียบ ประมวลหลักการปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติ หรือการช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล การตรวจสอบ การสอดส่องดูแลและการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการสอบทานสถานะของลูกค้า)

 

การดำเนินกิจการของเรา

 

 • การบริหารงานธุรการและงานกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการภายในองค์กร
 • การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนวยการปฏิบัติการในระหว่างหรือที่เกี่ยวข้องกับการมอบสินค้าและ/หรือบริการของเรา
 • อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารในระหว่างหรือที่เกี่ยวข้องกับการมอบหรือรับสินค้าและ/หรือบริการของเรา
 • การประมวลผลการชำระเงินหรือการเกิดรายการสินเชื่อ
 • อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • การขอข้อเสนอแนะหรือการมีส่วนร่วมในการสำรวจ รวมถึงการดำเนินการวิจัยตลาดและ/หรือการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ การสร้างโปรไฟล์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพื่อให้เราได้ออกแบบและปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา เพื่อทำความเข้าใจความชอบและแนวโน้มตลาด และเพื่อทบทวน พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของเรา
 • วิจัยและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์และความพยายามในการทำการตลาด การโฆษณาและการขายของเรา รวมถึงผู้แทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าโลหะรีดขึ้นรูป ศูนย์กระจายสินค้าและร้านค้าฮาร์ดแวร์ที่เราอนุญาต
 • ส่งเสริมการขายสินค้าและ/หรือบริการ หรือส่งเสริมการขายสินค้าและ/หรือบริการของบุคคลภายนอกซึ่งเราเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน
 • การบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในโปรแกรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า (เช่น โปรแกรมการรักษาฐานลูกค้าและการสะสมคะแนน โปรแกรมการบริการความสัมพันธ์กับลูกค้า) (เรียกรวมกันว่า “โปรแกรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า“) เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง โปรแกรมรักษาฐานลูกค้าธุรกิจค้าปลีก GROOVE แพลตฟอร์มธุรกิจค้าปลีก โปรแกรม TrueBlue และบัตรสิทธิประโยชน์ TrueBlue โปรแกรมการเป็นสมาชิกของลูกค้า ฯลฯ
 • การส่งไปยังบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการและตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา และหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในสิงคโปร์หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้
 • การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน
 • การตรวจสอบและประมวลผลรายละเอียดส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้เก็บรักษาบันทึกได้อย่างถูกต้อง
 • วัตถุประสงค์อื่น ๆ สำหรับการที่ท่านได้ให้ข้อมูลไว้
 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้

 

และวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นตาม

 

 • นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

 

หากท่านเป็นลูกค้า ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หรือผู้อำนวยการของลูกค้าของเรา หรือลูกค้าของผู้แทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก บริษัทรีดขึ้นรูป ศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าฮาร์ดแวร์ที่ทางเราอนุญาต

 

 • การติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อมูลด้านธุรการอื่น ๆ ของเรา
 • การสร้างและรักษาโปรไฟล์ลูกค้าของเราในฐานระบบข้อมูลของเรา
 • การดำเนินการตามคำขอหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับลูกค้า (เช่น โปรแกรมการส่งจดหมายหรือโฆษณาโดยตรง เป็นต้น)
 • การวิเคราะห์โปรไฟล์ การทำธุรกรรม หรือประวัติการติดต่อของท่านกับทางเราเพื่อคิดหาวิธีการที่เราสามารถใช้ปรับปรุงการสนับสนุนหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่านในฐานะลูกค้าของเรา
 • การจัดการประชุมและอำนวยความสะดวกในการประชุมให้ลูกค้า
 • การดำเนินการวิเคราะห์ภายในองค์กรโดยแบ่งออกเป็นส่วนตามการเปิดกิจกรรมอบรม การพบปะลูกค้า การเชิญชวนให้เปิดร้าน การสื่อสารด้านการตลาด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีขึ้นในอนาคต
 • การบริหารจัดการการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเรา
 • การจัดการคำขอบริการและการติดตามของการนัดหมายหรือการว่าจ้างใด ๆ กับทางเรา

 

และวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

 

หากท่านเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของผู้ให้บริการนอกองค์กรหรือผู้จัดจำหน่ายที่ให้บริการแก่เรา

 

 • การประเมินความเหมาะสมขององค์กรของท่านในฐานะผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายภายนอกองค์กร
 • การบริหารการประมูลโครงการและการเสนอราคา การประมวลผลคำสั่งหรือการบริหารการจัดหาสินค้าและบริการ
 • การสร้างและรักษาโปรไฟล์ผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายของเราในฐานข้อมูลระบบของเรา
 • การติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อมูลด้านธุรการอื่น ๆ ของเรา
 • การประมวลผลและการชำระใบแจ้งหนี้และใบสำคัญเก็บเงินของผู้จัดจำหน่าย
 • การบริหารทรัพยากรอาคาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกบัตรสำหรับผู้มาติดต่อและอำนวยความสะดวกในการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลความลับ)

 

และวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น

 

หากท่านจะเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม การสัมมนา การประชุมหารืออย่างเป็นกันเอง หรือการเดินทางของลูกค้า (“กิจกรรม“)

 

 • การจัดและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่ท่านเลือกเข้าร่วมหรือลงทะเบียน
 • การจัดเตรียมการเดินทางและที่พักอาศัยโดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
 • การถ่ายหรือบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรหรือเพื่อการตลาด และรวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอที่มีท่านอยู่โดยเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และวิดีโอของเราในกิจกรรมดังกล่าว (ขึ้นอยู่กับการบอกกล่าวตามสมควรในกิจกรรมนั้น)
 • การดำเนินการ การบริหารและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโปรแกรม ระเบียบวาระและกิจกรรมเฉพาะของกิจกรรมนั้น ๆ
 • การตอบข้อสอบถามที่ท่านได้รับหรือการจัดให้มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

 

และวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นตาม

 

โปรดทราบเพิ่มเติมว่า โปรแกรมและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของลูกค้าอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและอาจหมายความรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลของตนเอง หากเป็นเช่นนั้น นโยบายดังกล่าวอาจปรับใช้เพิ่มเติมร่วมกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้โดยข้อขัดแย้งระหว่างทั้งสองนโยบายจะระงับลงในทางที่เป็นคุณต่อโปรแกรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้าหรือนโยบายของกิจกรรม (แล้วแต่กรณี) กิจกรรมดังกล่าวอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เดินทางซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมกับท่านตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้

 

 • ในส่วนของการจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือในส่วนของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน เราอาจแจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเป็นเช่นนั้น เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมเหล่านี้เช่นกัน เว้นแต่เราจะได้แจ้งให้ท่านทราบไว้เป็นอย่างอื่น

 

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

 • เราจะดำเนินขั้นตอนตามที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้ข้อกฎหมายที่บังคับใช้ อาจมีการมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น (หากมี) ให้กับหน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศของท่านหรือในต่างประเทศ : 

 

 • องค์กร บริษัทย่อย และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • บริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัย
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งให้บริการด้านงานปฏิบัติการแก่เรา เช่น การส่งพัสดุหรือเอกสารข้ามประเทศ โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงิน การพิมพ์ การเรียกเก็บเงิน การทวงหนี้ การประมวลผล บริการทางเทคนิค การขนส่ง การฝึกอบรม การเดินทาง การวิจัยตลาด ศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ ความปลอดภัย หรือบริการอื่น ๆ
 • ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เราเสนอ (โดยตรงหรือผ่านพันธมิตรทางธุรกิจของเรา)
 • ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและพันธมิตรด้านการตลาดและทางธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้องกับการตลาดส่งเสริมการขาย สินค้าและบริการ
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตโดยบลูสโคป ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าโลหะรีดขึ้นรูป ศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าฮาร์ดแวร์
 • หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • พันธมิตรทางธุรกิจ นักลงทุน ผู้รับโอน (ตามจริงหรือในอนาคต) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจ (ซึ่งอาจรวมถึงการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์) ที่เกี่ยวข้องกับเรา
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต สถาบันการเงินอื่น ๆ ในต่างประเทศและผู้ให้บริการของธนาคาร บริษัทบัตรเครดิตและสถาบันการเงินนั้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจและองค์กรการกุศลในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายขององค์กร
 • ที่ปรึกษาวิชาชีพของเรา เช่น ผู้สอบบัญชีและทนายความ
 • หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือแผนงานที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐใด ๆ และ
 • บุคคลอื่นที่ท่านอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

 

ในกรณีที่ท่านยินยอมให้เราดำเนินการเช่นนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในประเทศหนึ่งอาจถูกเปิดเผยหรือถ่ายโอนไปยังอีกประเทศหนึ่ง ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะถ่ายโอน ถือครอง หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเทศในอาเซียน (บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และเนเธอร์แลนด์

 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศเหล่านี้อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับในประเทศบ้านเกิดของท่าน อย่างไรก็ตาม เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น เราจะดำเนินขั้นตอนตามความเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น การกำหนดภาระหน้าที่ตามสัญญาตามความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยและความลับไว้แก่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดี เรามีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่เรามีการป้องกันทางกฎหมายและการปฏิบัติงาน

 

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในอินโดนีเซีย เราจะรายงานการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศต่อกระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนและหลังจากที่การถ่ายโอนดังกล่าวเกิดขึ้นตามข้อกำหนดตามกฎหมาย เมื่อตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้แล้ว ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการถ่ายโอนไปยังต่างประเทศโดยเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้

 

 1. ประเด็นด้านไอที

 

การใช้คุกกี้

 

 • เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเรา โดยปกติแล้วท่านจะเรียกดูโดยไม่ระบุชื่อ อย่างไรก็ตาม โปรดดูเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติในเว็บไซต์ของเรารวมถึงที่อยู่อีเมลของท่าน เว้นแต่ท่านจะให้ข้อมูลดังกล่าว
 • เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราในเว็บไซต์ของเรา เราจะได้รับข้อมูลและบันทึกข้อมูลนั้นในเซิร์ฟเวอร์ของเราจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ของเราจดจำผู้ที่กลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในฐานะผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเฝ้าสังเกตข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เข้าชมเข้ามายังเว็บไซต์ ชนิดของเบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าชมใช้ ระบบปฏิบัติการที่ผู้เข้าชมใช้ ที่อยู่ IP address ของผู้เข้าชม และข้อมูลเส้นทางการคลิก (clickstream) และตราเวลา (time stamp) ของผู้เข้าชม (ตัวอย่างเช่น หน้าเว็บที่ผู้เข้าชมดู เวลาที่มีการเข้าถึงหน้าเว็บ และเวลาที่ใช้ไปในแต่ละหน้าเว็บ)

 

 • คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่วางไว้ในโฟลเดอร์ ‘คุกกี้’ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้เราจดจำท่านได้ คุกกี้ที่จัดวางโดยเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นมีเพียงเราที่สามารถอ่านได้และคุกกี้จะไม่สามารถเข้าถึง อ่าน หรือแก้ไขข้อมูลอื่น ๆ บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

 

 • คุกกี้สามารถถูกปิดใช้งานหรือลบออกได้โดยเครื่องมือที่มีอยู่ในเบราว์เซอร์เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ การตั้งค่าสำหรับแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้จะต้องตั้งค่าแยกต่างหาก และแต่ละเบราว์เซอร์ก็มีการทำงานและตัวเลือกต่างกันไป หากท่านต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ ท่านสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนบางตอนในเว็บไซต์ของเราได้

 

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

 

 • เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ควบคุมโดยบุคคลภายนอก เช่น พันธมิตรทางธุรกิจ เราจะไม่รับผิดชอบต่อวิธีปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์ที่ควบคุมโดยบุคคลภายนอกที่เชื่องต่อกับเว็บไซต์ของเรา เราสนับสนุนให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบางเว็บไซต์อาจมีการสร้างแบรนด์ร่วมกันกับโลโก้หรือเครื่องหมายทางการค้าของเรา แม้ว่าเราจะไม่ได้ควบคุมดูแลเว็บไซต์นั้นก็ตาม เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว ท่านควรตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อให้ทราบถึงวิธีที่เว็บไซต์นั้นใช้จัดการกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่าน

 

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 7 ปีหรือเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล (แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดขึ้นทีหลัง) โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมในอินโดนีเซียจะได้รับการเก็บรักษาไว้ (และได้รับการเข้ารหัส) เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี เว้นแต่ว่าจะมีการวางข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่นโดยข้อบังคับเฉพาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอินโดนีเซีย

 

เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป ข้อมูลจะถูกทำลายหรือลบโดยถาวร (เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

 

 1. การจัดการความยินยอม

 

 • วัตถุประสงค์ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ไม่เพียงแต่เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และข้อมูลติดต่อทางธุรกิจของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่รวมถึงการให้ท่านได้รับข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการที่เราอาจจัดการขอความยินยอมในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่จำเป็นต้องมีความยินยอมดังกล่าวหรือไม่มีข้อยกเว้น

 

 • ความยินยอมโดยปริยายจากการประพฤติปฏิบัติ

โดยไม่กระทบต่อความยินยอมหรือสิทธิอื่น ๆ ที่เราอาจมีได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามกฎหมาย และในการติดต่อธุรกิจระหว่างเรากับท่านตามกิจวัตรทั้งในอดีต ปัจจุบันและในอนาคต ท่านอาจเคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราเกี่ยวอันกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่านทราบผ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับก่อนหน้า ในกรณีดังกล่าว หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว จะถือว่าท่านให้ความยินยอมในการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่เราได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าจำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยแยกต่างหาก

 • ความยินยอมโดยปริยายเพื่อความจำเป็นในการปฎิบัติตามสัญญา

ในกรณีที่เราได้ทำสัญญากับท่านโดยเป็นสัญญาที่เรามีหน้าที่ดำเนินการตามภาระผูกพันตามสัญญาให้กับท่าน โดยไม่กระทบต่อความยินยอมหรือสิทธิอื่น ๆ ที่เราอาจมีได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยองค์กรอื่น ๆ ที่รวมมือกับเราตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามสมควรในการที่เราจะปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาของเราหรือเพื่อใช้สิทธิตามสัญญาของเราโดยเกี่ยวข้องกับท่าน

องค์กรอื่น ๆ ดังกล่าวนั้นจึงอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็นซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปให้แก่องค์กรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ที่จำเป็นเท่าน้ัน

ในกรณีที่สัญญาที่ท่านทำไว้กับเราโดนบอกเลิกหรือสิ้นอายุไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม วัตถุประสงค์ที่จำเป็นตามสมควรดังกล่าวนั้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันและใช้สิทธิตามการบอกเลิกหรือการสิ้นอายุของสัญญาจ้างงาน และสามารถจัดการสิทธิและภาระผูกพันของเราซึ่งยังคงมีอยู่หลังการบอกเลิกหรือการสิ้นอายุดังกล่าว รวมถึงหน้าที่ของเราตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้นอกเหนือจากสัญญาจ้างงานระหว่างท่านกับเรา

 

 • ความยินยอมโดยปริยายโดยการบอกกล่าว

โดยไม่กระทบต่อความยินยอมหรือสิทธิอื่น ๆ ที่เราอาจมีได้ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามกฎหมาย และโดยที่เราได้ดำเนินมาตรการก่อนแล้ว (รวมถึงการประเมิน การระบุหามาตรการในการกำจัดที่เหมาะสม การบรรเทาหรือการหลีกเลี่ยงผลเสียใด ๆ ที่ตรวจพบ และใช้มาตรการนั้นหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย) เราอาจเลือกที่จะจัดการความยินยอมที่ต้องจากท่านเพิ่มเติมหรือที่จะมีต่อไปในอนาคตตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้โดยการออกหนังสือบอกกล่าวให้ท่าน (“หนังสือบอกกล่าว“) โดยให้แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ :

 • เจตนาของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีดังกล่าว หนังสือบอกกล่าวนี้จะออกให้ท่านผ่านทางอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลของท่านที่เราทราบและปรับปรุงล่าสุด (หรือใช้วิธีการอื่น ๆ ที่เรามองว่าน่าจะช่วยให้ท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวมากที่สุด) และท่านจะมีเวลาสามสิบ (30) วัน (หรือนานกว่านั้นตามที่เราเห็นสมควร) ในการแจ้งให้เราทราบหากท่านไม่ยินยอม ในกรณีที่เราไม่ได้รับการตอบรับในการดังกล่าว เราจะดำเนินการต่อไปโดยถือว่าได้รับความยินยอมโดยปริยายตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

โปรดทราบว่าการตอบรับของท่านนั้นไม่ควรคลุมเครือเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของท่านได้ และเราอาจขอตรวจสอบคำสั่งและตัวบุคคลของท่านเพื่อยืนยันว่าคำสั่งนั้นได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง

ในกรณีที่ท่านดำเนินการผ่านตัวแทน รวมถึงสำนักงาน ผู้แทน หรือคนกลางอื่น ๆ ของท่าน เราจะส่งหนังสือบอกกล่าวโดยใช้รายละเอียดที่ปรับปรุงล่าสุดไว้กับเรา

ท่านตกลงว่า จะแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการวิธีการอื่นในการส่งหนังสือบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารอันเกี่ยวข้องกับการนี้ หากท่านไม่ตกลง เราจะดำเนินการตามที่ได้เน้นย้ำไว้ข้างต้น

 

 1. ประโยชน์โดยชอบดวยกฎหมาย

 

เพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น เราจะประเมินผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลและตัดสินใจว่าประโยชน์โดยชอบดวยกฎหมายนั้นมีน้ำหนักมากกว่าผลเสียนั้นหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นเรื่องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

 1. สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้

 

ท่านมีสิทธิที่จะ (ก) เพิกถอนความยินยอมในการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ข) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ค) ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ (ง) ขอรับการเข้าถึง หรือการมอบ การแก้ไข การปรับปรุง หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และ (จ) ร้องเรียนในกรณีที่เราละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูล  เมื่อใดที่ท่านประสงค์จะดำเนินการเช่นนั้น โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 10 ด้านล่างนี้  ในบางกรณี รวมถึงกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราจะปฏิบัติตามคำขอของท่าน โดยก่อนที่เราจะสามารถแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ เราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวบุคคลและ/หรือแจ้งรายละเอียดเพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ 

 

 1. ติดต่อเราข้อเสนอแนะ การเพิกถอนความยินยอม การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

 • หากท่าน :
  • มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนโยบายคุ้มครองข้อมูลของเรา
  • ประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้
  • ประสงค์ที่จะเข้าถึงและแก้ไขบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ
  • ประสงค์ที่จะใช้ใช้สิทธิอื่นใดตามข้อ 9 ข้างต้น

 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ [email protected]

 

 • โปรดทราบว่าหากบุคคลภายนอกได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราแล้ว ท่านควรติดต่อองค์กรหรือบุคคลนั้นเพื่อยื่นข้อสอบถาม ข้อร้องเรียน และคำขอเข้าถึงและแก้ไขมาให้เราในนามของท่าน

 

 1. ภาษาที่ใช้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้

ในกรณีที่มีความขัดกันหรือข้อแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาท้องถิ่น (หากมี) ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก