นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

1. ทั่วไป

บริษัท บลูสโคปสตีล จำกัด (เลขที่ธุรกิจออสเตรเลีย 16 000 011 058)
นโยบายนี้ใช้บังคับกับบริษัท บลูสโคปสตีล จำกัด (“เรา” “ของเรา”) และบุคคลในเครือของตนที่เกี่ยวกับการประกอบการของบุคคลเหล่านี้ และอธิบายถึงวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับอยู่ (“กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล”)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของบลูสโคปสตีล โดยทั่วไป ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บลูสโคปสตีล โดยไม่ต้องบอกเราว่าท่านเป็นใคร จำนวนข้อมูลที่ท่านจัดหาแก่บลูสโคปสตีลจะขึ้นอยู่กับระดับและจำนวนการบริการที่ท่านเลือกใช้ ในบางส่วนของเว็บไซต์นี้ อาจกำหนดให้ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวแก่บลูสโคปสตีล เช่น ชื่อและอีเมลของท่าน เป็นความตั้งใจของเราในการแจ้งท่านก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวจากท่านทางอินเตอร์เน็ต โดยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บลูสโคปสตีล ท่านยอมรับแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคลนี้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

บลูสโคปสตีลรับรู้ว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นมีความสำคัญมากกับท่าน และท่านควรมีสิทธิ์ควบคุมการใช้และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลที่เก็บโดยบลูสโคปสตีลจะถูกเปิดเผยเฉพาะแค่ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบาย ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บลูสโคปสตีลเก็บข้อมูลต่อไปนี้จากเว็บไซต์ของตน:

2.1 ข้อมูลทางสถิติ
บลูสโคปสตีลเก็บข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของตน ข้อมูลที่เก็บนี้ประกอบไปด้วย Internet Protocol (IP) address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน และวันที่และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลนี้ถูกเก็บเพื่อให้บลูสโคปสตีลมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของตน และเพื่อช่วยให้บลูสโคปสตีลดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของตนเพื่อจัดหาข้อมูลที่ดี่กว่าเดิมแก่ผู้ใช้เว็บไซต์

2.2 คุ๊กกี้
บลูสโคปสตีลใช้คุ๊กกี้ (cookies) ในเว็บไซต์ของตน ซึ่งคุกกี้เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งพฤติกรรมเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์บลูสโคปสตีล และข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านจัดหาเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์นี้ให้เหมาะสม

ท่านสามารถป้องกันการเก็บข้อมูลนี้ได้ โดยให้บราวเซอร์ของท่านปิด การยอมรับคุกกี้ การปิดการทำงานนี้จะไม่เป็นการปิดกั้นท่านเข้าสู่เว็บไซต์บลูสโคปสตีล อย่างไรก็ตาม มันอาจปิดกั้นท่านจากการใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของเว็บไซต์บลูสโคปสตีล

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้องขอไป

ณ ขั้นตอนต่างๆ อาจมีการร้องขอให้ท่านจัดหาข้อมูลส่วนตัวแก่บลูสโคปสตีล รวมทั้ง รายละเอียดการติดต่อท่าน จะร้องขอข้อมูลส่วนตัวก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นที่ต้องจัดหาบริการแก่ท่าน หรือถ้าจำเป็นเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ การร้องขอดังกล่าวอาจเกิดขึ้น ถ้าท่านขอให้บลูสโคปสตีลจัดหาข้อมูลแก่ท่าน หรือจัดหาผลิตภัณฑ์แก่ท่าน

ในสถานการณ์แบบนี้ ท่านควรอ่านนโยบายการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบลูสโคปสตีลในข้อ 3

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บลูสโคปสตีลจะไม่ใช้หรือเปิดเผย และจะใช้ความพยายามอันสมควรในการป้องกันการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่จัดหาโดยผู้ใช้แก่เว็บไซต์บลูสโคปสตีล สำหรับจุดประสงค์ที่นอกเหนือจากจุดประสงค์หลักของการเก็บข้อมูล (จุดประสงค์รองใดๆ ยกเว้นถึงขอบเขตที่:

> ดประสงค์รองที่เกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเก็บข้อมูล ที่ท่านโดยเหตุโดยผลแล้วคาดว่าบลูสโคปสตีลจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อจุดประสงค์รอง (ตัวอย่างเช่น การจัดหาข้อมูลของท่านแก่ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์บลูสโคปสตีล ที่ท่านได้ร้องขอให้มีการจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว);
> ที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์รอง;
> ที่ข้อมูลที่จัดหาโดยท่าน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรม อาจปรากฏอยู่ในรูปแบบรวมๆกันเพื่อจุดประสงค์ของการจัดหาข้อมูลทางสถิติภายในบลูสโคปสตีล หรือแก่บุคคลที่สาม ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ระบุความเป็นตัวตนของท่าน;
> ที่จำเป็นต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆของสัญญาระหว่างท่านกับบลูสโคปสตีล;
> ที่บลูสโคปสตีลมีเหตุผลที่จะสงสัยว่ากิจกรรมผิดกฎหมายได้ กำลัง หรืออาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากเป็นส่วนที่จำเป็นของการสอบสวนเรื่องราวหรือในการรายงานสิ่งที่กังวลไปยังบุคคลหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง;
> ที่กฎหมายกำหนดไว้หรือที่กฎหมายอนุญาตไว้;
> จัดหาเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการใดๆ

4. การเข้าถึงการแก้ไข

4.1 ถ้าบลูสโคปสตีลเก็บข้อมูลจากท่าน เราจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ เมื่อท่านร้องขอมา ยกเว้นถึงขอบเขตที่::
(1) คำร้องขอเข้าถึงข้อมูลของท่านนั้นดูไม่เอาจริงเอาจังหรือเป็นการก่อกวน;
(2) การเข้าถึงนั้นอาจจะมีผลกระทบโดยใช่เหตุต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น;
(3) ข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาเพื่อยุติข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างท่านกับบลูสโคปสตีล และข้อมูลที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยกระบวนการค้นหาในกระบวนพิจารณาต่างๆ; หรือ
(4) การเข้าถึงนั้นจะเปิดเผยความตั้งใจของบลูสโคปสตีลที่เกี่ยวกับการเจรจากับท่านในลักษณะที่อาจทำให้การเจรจานั้นเสียหายได้

4.2 ถ้าพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นปัจจุบัน บลูสโคปสตีลจะแก้ไข ทำให้เป็นปัจจุบัน หรือลบออกซึ่งข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม

5. ลิงค์จากเว็บไซต์นี้
บลูสโคปสตีลอาจลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องทราบว่าลิงค์ใดๆ ดังกล่าว ไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเดียวกันและข้อจำกัดเดียวกันตามที่เห็นในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ต่อหน้าท่านนี้ กรุณาอ่านเอกสารนโยบายใดๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ บลูสโคปสตีลไม่ขอรับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติใดๆ ในเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ที่อาจไปละเมิดข้อมูลส่วนตัวของท่าน

6. ความปลอดภัย
บลูสโคปสตีลรับรู้ว่าความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่ท่านกังวลอย่างยิ่ง บลูสโคปสตีลเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการนำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างผิดๆ เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยการใช้เว็บไซต์บลูสโคปสตีล ท่านยอมรับว่า อินเตอร์เน็ตโดยเนื้อแท้แล้วไม่มีความปลอดภัย และด้วยเหตุผลนี้ [บลูสโคปสตีล] ทำได้เพียงแค่ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดของตนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน และไม่สามารถให้การรับประกันใดๆ อย่างแน่วแน่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว บลูสโคปสตีลจะไม่ขอรับผิดในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยหรือการสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ตั้งใจ

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
บลูสโคปสตีลอาจ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยการโพสต์นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ที่เว็บไซต์บลูสโคปสตีล