ความยั่งยืน

สาส์นจากซีอีโอ

“เรายังคงปรับตัวเข้ากับโอกาสและความท้าทายด้านความยั่งยืน”

ยินดีต้อนรับสู่รายงานความยั่งยื่นสำหรับปีการเงิน 2018 ของบลูสโคป รายงานนี้สื่อสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการปลูกฝังความยั่งยืนเพิ่มเติมเข้าไปสู่ทุกด้านของวิธีการที่เราประกอบธุรกิจ

รายงานความยั่งยืนของเราอธิบายถึงงานที่เรากำลังทำเพื่อให้มั่นใจว่าบลูสโคปมีความตื่นตัว มีการตอบรับ และปรับตัวให้เข้ากับทุกด้านของสิ่งแวดล้อมของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดูรายงานความยั่งยืนของบลูสโคปสำหรับปีการเงิน 2018
BlueScope Sustainability CEO | NS BlueScope Thailand

อุตสาหกรรมเหล็กแสดงบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาสังคมของเราแบบยั่งยืน

ความเชื่อของเรา

ที่บลูสโคป เราแสดงความเชื่อที่เป็นรากฐานของเรา – สิ่งที่เราให้คุณค่า และวิธีที่เราจะกระทำใน:

พันธะของเรา

พันธะของเรา (Our Bond) คือถ้อยแถลงพันธสัญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียสี่กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้าของเรา, พนักงานของเรา, ผู้ถือหุ้นของเรา และชุมชนของเรา – ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากต่อเรา ถ้อยคำใน “พันธะของเรา” สะท้อนถึงคุณลักษณะของความจริงใจและความซื่อสัตย์ที่เราให้คุณค่าและมีแรงบันดาลใจที่จะอาศัยอยู่กับสิ่งนี้ ถ้อยคำถือ พันธะของเรา (Our Bond)

 เรียนรู้เพิ่มเติม

นโยบายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชน

นโยบายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนของบลูสโคปอธิบายข้อผูกมัดด้านสิทธิมนุษยชนที่มีต่อบุคลากรของเราที่ทำงานกับเรา สิ่งสำคัญคือ เรารับรู้ว่า การเป็นพันธมิตรกับผู้จัดหาของเราเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำให้แน่ใจว่าความเสี่ยงต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม และทางจริยธรรม ที่มีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเราสามารถจัดการได้ตามค่านิยมที่มีอยู่ใน พันธะของเรา

 เรียนรู้เพิ่มเติม

แนวทางปฏิบัติว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจ

แนวปฏิบัติว่าด้วยจริยธรรมธุรกิจอธิบายหลักการที่บังคับใช้กับวิธีการที่บุคคลควรกระทำเมื่อดำเนินธุรกิจในนามของบลูสโคป อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พันธะสัญญาของบลูสโคปที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน และวิธีการที่จะกำลังทำอยู่เพื่อให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

 เรียนรู้เพิ่มเติม

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

เราพยายามเป็นพันธมิตรกับธุรกิจของผู้จัดหาไม่ว่าใหญ่และเล็กที่มีส่วนร่วมและมีพันธะสัญญาที่จะทำงานตามค่านิยมและมาตรฐานห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนของเรา เราสื่อสารและกำหนดความคาดหวังกับผู้จัดหา เฝ้าตรวจสอบว่าผู้จัดหาปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Sourcing Standard) และจริยธรรมธุรกิจของผู้จัดหา (Supplier Code of Conduct) หรือไม่

มาตรฐานการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ Responsible Sourcing Standard ถูกออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีวิธีการจัดหาวัตถุดิบแบบยั่งยืน นโยบายว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนของ บลูสโคป อธิบายพันธะสัญญาของเราเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีต่อบุคลากรของเราและผู้ที่ทำงานกับเรา สิ่งสำคัญคือ เรารับรู้ว่า การเป็นพันธมิตรกับผู้จัดหาของเราเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการทำให้แน่ใจว่าความเสี่ยงต่อสังคม ต่อสิ่งแวดล้อม และทางจริยธรรม ที่มีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของเราสามารถจัดการได้ตามค่านิยมที่มีอยู่ใน พันธะของเรา.

ผู้จัดหาต้องให้การสนับสนุนและเคารพการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่นานาชาติประกาศอย่างเป็นทางการ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่มีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน บลูสโคปยอมรับไม่ได้กับแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก

 เรียนรู้เพิ่มเติม

จริยธรรมธุรกิจของผู้จัดหา

จริยธรรมธุรกิจของผู้จัดหา (Supplier Code of Conduct) ของเราอธิบายมาตรฐานขั้นต่ำสุดของบลูสโคปสำหรับผู้จัดหา เราหวังว่าผู้จัดหาของเราจะปฏิบัติให้บรรลุความคาดหวังที่อยู่ในนี้จริยธรรมธุรกิจนี้ด้วยตนเอง และส่งต่อความคาดหวังเหล่านี้ไปยังผู้จัดหาของตน เพื่อที่เขาเหล่านี้จะได้รับการรับรู้อย่างทั่วถึงตลอดทั่วห่วงโซ่อุปทาน

 เรียนรู้เพิ่มเติม

อ่านหรือดาวน์โหลดนโยบายว่าด้วยสุขอนามย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน ที่นี่.

ความหลากหลาย

ที่บลูสโคป ความสำเร็จของเรามาจากบุคลากรของเรา เราเลือกที่จะปฏิบัติต่อกันด้วยความเชื่อใจและเคารพ

เราเข้าใจว่า ความคิด ทัศนะ และมุมมองที่หลากหลายอันเป็นผลมาจากการมีความหลากหลายของบุคลากร และสถานที่ทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมจะช่วยเพิ่มศักยภาพของบลูสโคปให้แข็งแกร่งขึ้น และประสบความสำเร็จในธุรกิจต่อไปและอย่างยั่งยืน

เรารับรู้ว่าแรงงานที่ทักษะ ความรู้ ความสามารถคือความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในการเติบโดบนข้อได้เปรียบนี้ เราะพยายามจ้าง พัฒนา ส่งเสริม เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และรักษาไว้ซึ่งบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สุดที่เรามีอยู่ในทุกระดับ – บุคลากรที่สะท้อนความหลากหลายของลูกค้าของเรา ตลาด และชุมชนที่เราประกอบการอยู่ นี่คือพันธะสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย (Diversity Commitment) ของเรา

อ่านหรือดาวน์โหลดนโยบายว่าด้วยความหลากหลายและการมีส่วนรวม (Diversity and Inclusion Policy ) ของเราได้ ที่นี่.