ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์บลูสโคปสตีลเว็บไซต์ (‘www.nsbluescope.com’) ท่านถูกผูกมัดด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ด้วยเหตุนี้ ท่านควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้

 

ใบอนุญาต

โดยการอนุญาตให้ท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้ บลูสโคปสตีลให้ใบอนุญาตแก่ท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้

ตามใบอนุญาตนี้ และภายใต้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของบลูสโคปสตีลในการแก้ไขวิธีการเข้าสู่ส่วนทั้งหมดหรือส่วนใดๆ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ท่านได้มาซึ่งสิทธิ์แบบไม่ใช่แต่เพียงผู้เดียวในการ:

 1. ดูวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้
 2. เข้าสู่วัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้
 3. ใช้เว็บไซต์ตามข้อกำหนดของใบอนุญาตนี้อย่างเคร่งครัด
 4. หากท่านมีความประสงค์ดาวน์โหลดและใช้วัสดุใดๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ชั่วคราว (เช่น ดูแบบอ็อฟไลน์) ท่านสามารถทำเช่นนั้นได้
 5. อย่างไรก็ตาม การดาวน์โหลดวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการทำซ้ำโดยท่าน สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบลูสโคปสตีลก่อน และหลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บลูสโคปสตีลขอให้ท่านชำระสำหรับการใช้ดังกล่าว

ภาระผูกพันของท่าน

ท่านยอมรับภาระผูกพันต่อไปนี้:

 1. ไม่ทำสำเนาหรือแปลเพื่อการใช้ทางพาณิชย์ ทำซ้ำ ปรับแต่ง เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงซึ่งวัสดุใดๆ ในเว็บไซต์นี้หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบลูสโคปสตีล ยกเว้นได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยใบอนุญาตนี้
 2. ดำเนินการให้พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาช่วง และตัวแทนอื่นๆ (หากมี) ของท่าน ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เว็บไซต์นี้ ทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้
 3. ไม่จัดหาหรือทำให้มีโดยประการอื่นใด ซึ่งวัสดุใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ในรูปแบบใดๆ แก่บุคคลใดๆ ที่ไม่ใช้พนักงาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาช่วง และตัวแทนอื่นๆ (หากมี) ของท่าน หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบลูสโคปสตีล
  ไม่ใช้วัสดุในเว็บไซต์นี้ เพื่อ
 4. หรือที่เกี่ยวกับการประกอบการของบริษัทที่จัดหาบริการโดยมีการคิดค่าธรรมเนียม

การรับประกันความบกพร่อง

บลูสโคปสตีลไม่ได้ให้การรับประกันว่า วัสดุในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเป็นปัจจุบัน การมีอยู่ของความไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือวัสดุที่ถูกแทนที่ในเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นเหตุให้บลูสโคปสตีลอยู่ในฐานะละเมิดเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้

บลูสโคปสตีลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือลบวัสดุใดๆ ในหรือจากเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว

บลูสโคปสตีลไม่ได้ให้การรับประกันว่า หน้าที่งานต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจะไม่มีการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด ว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว หรือว่าวัสดุอิเลคทรอนิคส์ในเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามปราศจากไวรัสหรือคอมโพเนนท์ที่เป็นอันตราย

บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยปริยาย (implied terms and conditions) ไม่ถูกนำมารวมไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ต่อหน้านี้ ถึงขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตไว้ ถ้าบทกฎหมายใดๆ กำหนดให้นำข้อกำหนดใดๆ มาใช้โดยปริยายกับใบอนุญาตนี้ ที่ไม่สามารถกัดกันออกไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อกำหนดดังกล่าวจะนำมาใช้กับ ใบอนุญาตนี้ แต่มีข้อแม้ว่า ความรับผิดของบลูสโคปสตีลสำหรับการละเมิดข้อกำหนดโดยปริยายดังกล่าวจะถูกจำกัด ตามสิทธิ์เลือกของบลูสโคปสตีล อยู่ที่หนึ่งในสิ่งหรือหลายสิ่งต่อไปนี้:

 1. การเปลี่ยนให้ใหม่สินค้าหรือบริการที่การละเมิดนั้นเกี่ยวข้องด้วย หรือจัดหาสินค้าหรือบริการที่เทียบเท่าให้แทน
 2. การซ่อมสินค้าหรือบริการดังกล่าว
 3. การชำระเงินให้ตามจำนวนต้นทุนสำหรับการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการให้ใหม่ดังกล่าว
 4. หรือต้นทุนสำหรับการได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการที่เที่ยบเท่าดังกล่าว การชำระเงินให้ตามจำนวนต้นทุนของการซ่อมสินค้าหรือบริการดังกล่าว
 5. บลูสโคปสตีลจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียทางอ้อมหรือที่เป็นผลเนื่องมาจากเหตุก่อนหน้า ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใบอนุญาตนี้ หรือที่เกิดขึ้นจากการจัดหาโปรแกรมที่บกพร่องหรือวัสดุที่ไม่ถูกต้อง

เมื่อตัดสินใจเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่า ท่านได้ใช้การพิจารณาที่เป็นอิสระของท่าน และไม่ได้อาศัยการรับรองใดๆ โดยบลูสโคปสตีล ที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในใบอนุญาตนี้ หรืออาศัยคำอธิบายหรือรูปประกอบ หรือข้อมูลจำเพาะใดๆ ที่อยู่ในเอกสารใดๆ รวมทั้งแค็ตตาล็อก หรือวัสดุเผยแพร่ที่จัดทำโดยบลูสโคปสตีล (ที่วัสดุอาจไม่เป็นปัจจุบันหรือได้ถูกแทนที่แล้ว)

 

สิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านยอมรับว่าวัสดุในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์© และอยู่ภายใต้สิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และสิทธิ์อื่นๆ ตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิ์ของบุคคลที่สาม)

ในระหว่าง หรือ ณ เวลาใดๆ หลังจากใบอนุญาตนี้หมดอายุลงหรือถูกบอกเลิก ท่านต้องไม่อนุญาตให้มีการกระทำใดๆ ที่ไปละเมิดสิทธิ์ใดๆ ดังกล่าว โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องทั่วไปของข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่านยอมรับว่า ท่านไม่สามารถทำสำเนาวัสดุในเว็บไซต์นี้ได้ ยกเว้นว่าได้รับอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยใบอนุญาตนี้

 

บริการรับเป็นสมาชิก

สมาชิกที่ใช้บริการของเว็บไซต์นี้อาจเก็บวัสดุที่จัดหาให้ตามวิถีทางตามปกติของการรับเป็นสมาชิก ที่เก็บไว้ในรูปแบบดิจิตอลในเครื่องคอมพิวเตอร์เทอร์มินัล ฐานข้อมูล หรือสถานที่เก็บอื่นๆได้

การเข้าถึงโดยใช้รหัสผ่านถูกจำกัดไว้ที่สมาชิกรายเดียว ต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือยูสเซอร์เนมแก่บุคคลอื่น องค์กร หรือบริษัทอื่นใด

สมาชิกต้องใช้ความระมัดระวังอันพึงกระทำ ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของวัสดุ จากการลักลอบใช้ ทำสำเนา ทำซ้ำ ให้ยืม ขายต่อ ยักย้ายถ่ายเท ถอดแยกภาษาแอสเซมบลี แจกจ่ายหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่สมาชิกละเมิดหน้าที่นี้ หรือถ้าพบว่าการกระทำของสมาชิกนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ บลูสโคปสตีลอาจระงับหรือบอกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกโดยทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าว

 

การชดใช้

ท่านต้องชดใช้แก่บลูสโคปสตีล และทำให้บลูสโคปสตีลได้รับการชดใช้อย่างครบถ้วน สำหรับบรรดาความรับผิด ความเสียหาย การเรียกร้อง ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่บลูสโคปสตีลอาจทำให้เกิดขึ้นกับบุคคลที่สามหรือต่อท่าน อันเป็นผลมาจากที่ท่านละเมิดข้อกำหนดของใบอนุญาตนี้

เว็บไซต์นี้อาจประกอบไปด้วยไฮเปอร์ลิงค์ที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ประกอบการอยู่โดยบุคคลที่สาม ท่านยอมรับว่าบลูสโคปสตีลไม่มีความสามารถควบคุม และไม่ต้องรับผิดชอบต่อ วัสดุใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านอาจต้องปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดของบุคคลที่สามใดๆ ในส่วนของเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว

ห้ามผู้ใช้เว็บไซต์นี้วางลิงค์ใดๆ ไว้ที่เว็บไซต์นี้หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บลูสโคปสตีลก่อน และด้วยเงื่อนไขที่เป็นที่พอใจแก่บลูสโคปสตีล

 

ข้อสงวนสิทธิ์

ท่านยอมรับว่าบลูสโคปสตีลไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

ท่านยอมรับว่าบลูสโคปสตีลไม่ได้ให้สัญญาใดๆ ที่จะจัดหาการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ณ เวลาจำเพาะใดๆ หรือเป็นระยะเวลาจำเพาะใดๆ ท่านยอมรับว่าบลูสโคปสตีลไม่ต้องรับผิดสำหรับการล่วงพ้นเวลาการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นเหตุมาจากการไม่พร้อมใช้งานของเว็บไซต์

 

ระยะเวลาของใบอนุญาต

ใบอนุญาตนี้เริ่มมีผลทันทีเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้ และให้ไว้โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตอาจถูกบอกเลิกได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวโดยบลูสโคปสตีล ถ้าท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆของ ใบอนุญาตนี้

เมื่อบอกเลิกแล้ว ท่านหรือตัวแทนของท่านต้องทำลายสำเนาใดๆ ทั้งในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ และสิ่งพิมพ์ ของวัสดุที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ที่อยู่ในการครอบครองหรือภายใต้การควบคุมของท่าน หรือส่งคืนหรือทำลายวัสดุดังกล่าวในลักษณะที่บลูสโคปสตีลสั่ง

การบอกเลิกตามข้อนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ใดๆ หรือการเยียวยาใดๆ ที่บลูสโคปสตีลอาจมีอยู่โดยประการอื่นใดภายใต้ใบอนุญาตหรือตามกฎหมาย

 

การแก้ไขเพิ่มเติมใบอนุญาตนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ปัจจุบันของใบอนุญาตนี้

บลูสโคปสตีล ณ เวลาใดๆ อาจเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ โดยการเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ (Terms and Conditions of Use of this website) นี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ท่านยอมรับว่า โดยการกระทำนี้ บลูสโคปสตีลได้บอกกล่าวท่านอย่างเพียงพอถึงการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดังกล่าว

เป็นหน้าที่ของท่านในการศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบัน ทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้

 

การสละสิทธิ์

การที่ ณ เวลาใดๆ บลูสโคปสตีลไม่บังคับใช้หรือละเลยการบังคับใช้ข้อกำหนดใดๆของใบอนุญาตนี้จะไม่เป็นการตีความว่าหรือถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ต่างๆของบลูสโคปสตีลภายใต้ใบอนุญาตนี้

 

เขตอำนาจพิจารณาคดี

ใบอนุญาตนี้จะบังคับใช้โดยและตีความตามกฎหมายของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย

 

คำนิยาม

‘บลูสโคปสตีล’ หมายถึง บริษัท บลูสโคปสตีล จำกัด และบรรดานิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของตน นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหมายถึง นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ตามที่นิยามไว้ในกฎหมายบริษัทของออสเตรเลีย

‘ไฮเปอ์ลิงค์’ หมายถึงกลไกการจัดหาลิงค์จากหนึ่งสถานที่ตั้งในอินเตอร์เน็ต (หรือเว็บเพจ) ไปยังสถานที่ตั้งอื่นในอินเตอร์เน็ต (หรือเว็บเพจอื่น หรือสถานที่ตั้งต่างๆ ในเว็บเพจเดียวกัน) และประกอบไปด้วยกลไกการลิงค์ไปยัง หรือจัดหาการเข้าถึงไปยังไฟล์ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

‘ทรัพย์สินทางปัญญา’ หมายถึง บรรดาสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาตามที่นิยามไว้โดยข้อ 2 ของอนุสัญญาการจัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ค.ศ. 1967 ในสิ่งประดิษฐ์ แบบ เครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า แผนผังวงจร พันธุ์พืช ชื่อธุรกิจและชื่อโดเมน โลโก้ แบบแผน ข้อมูลที่เป็นความลับ วัสดุหรืองานที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบลูสโคปสตีล