การทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ (Salt spray test)

วัสดุต่างๆ เมื่อเริ่มมีการใช้งาน จะมีการเสื่อมสภาพลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพนั้นมาจากการใช้งาน และสภาพแวดล้อม โดยการเสื่อมสภาพของวัสดุที่เป็นโลหะ หรือเหล็ก คือการกัดกร่อนจากการเกิดสนิมที่โลหะ โดยเฉพาะโครงสร้างเหล็กในงานก่อสร้าง ถ้าเกิดสนิมขึ้นแล้ว จะส่งผลเสียหายต่อโครงสร้างของอาคารนั้นๆ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินในอาคารและ บริเวณใกล้เคียงได้ และหลังคาเมทัลขีท ถ้าเกิดสนิมขึ้นจะส่งผลให้หลังคาเกิดรูรั่ว น้ำฝนไหลลงมาด้านล่าง ทำให้ทรัพย์สินในอาคารเสียหายได้เช่นกัน

ดังนั้นวัสดุที่เป็นโลหะ หรือเหล็ก ในงานก่อสร้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการทดสอบการต้านทานการเกิดสนิม โดยการทดสอบที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับคือ “ต้านทานต่อการกัดกร่อนของเหล็กได้ด้วยวิธีการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ (Salt spray test)”

ภาพประกอบ : เครื่องทดสอบความคงทนต่อละอองน้ำเกลือ
https://www.astroinstrument.com/standards/มาตรฐาน-jis-z-2371/

การทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ (Salt spray test) คือการทดสอบเร่งสภาวะการกัดกร่อน เพื่อประเมินความสามารถในการต้านทานต่อการกัดกร่อน โดยการจำลองสภาวะการทดสอบจากการใช้งานจริงมาทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยมาตรฐานการทดสอบที่ได้รับการยอมรับ คือ

  • มาตรฐาน ASTM B 117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus เป็นมาตรฐานของทางสมาคมการทดสอบและวัสดุ อเมริกา (ASTM : American Society for Testing and Materials)
  • มาตรฐาน JIS Z 2371 Methods of salt spray testing เป็นมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS : Japanese Industrial Standards)
  • มาตรฐาน AS 2331.3.1 Methods of test for metallic and related coatings Method 3.1: Corrosion and related property tests-Neutral salt spray test (NSS test)

โดยหลักการทำงานของเครื่องทดสอบความคงทนต่อละอองน้ำเกลือ จะมีการพ่นละอองน้ำเกลือเข้าไปที่ชิ้นทดสอบ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด เครื่องก็จะหยุดทดสอบ โดยสามารถทดสอบได้ตามที่ต้องการ เช่น 500 ชั่วโมง หรือ 2000 ชั่วโมงเป็นต้น หลังจากทำการทดสอบจนครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว นำชิ้นทดสอบออกจากเครื่องมาทำความสะอาดด้วยน้ำ และประเมินผล ด้วยการสังเกตุความบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยที่ชิ้นทดสอบต้องไม่พอง ไม่ย่น ไม่อ่อนตัว หรือหลุดล่อน และสนิมแดงจากรอยกรีด

ภาพประกอบ : ชิ้นงานจริงในตู้ทำการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ

 

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ทำการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ อ้างอิงมาตรฐาน ASTM B 117-2016 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสีคัลเลอร์บอนด์ (Colorbond®) และผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบซิงคาลุม (Zincalume®) เป็นระยะเวลา 2,000 ชั่วโมง โดยไม่พบสนิมแดงจากรอยกรีด เราจึงกล้าให้การรับประกันการไม่ผุเป็นรูพรุนอันเนื่องมาจากการกัดกร่อน สูงสุดถึง 30 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบลูสโคป ทนทาน ยาวนาน ส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลย