“บลูสโคป”  ร่วมสร้างคอนโดปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ

 

“บลูสโคป” ร่วมกันสร้าง “คอนโดปู” ณ ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่บลูสโคปดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและตั้งใจจริง

 

“คอนโดปู” ที่เราสร้างขึ้นนั้นเป็นโครงสร้างที่ทำจากไม้หรือวัสดุตามธรรมชาติอื่น ๆ โดยปักลงในดินเลนและยึดด้วยเชือก จากนั้นนำท่อนไม้ กิ่งไม้ หรือเศษไม้มาจัดเรียงไว้ภายในโครงสร้างเพื่อให้ปูและสัตว์น้ำอื่น ๆ ได้ใช้เป็นที่หลบภัย และยังเป็นแหล่งอาหารอีกด้วย คอนโดปูนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่หลบภัยสำหรับปูและสัตว์น้ำที่มีความเสี่ยงต่อการมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน แต่ยังช่วยดักจับอาหารตามธรรมชาติที่ลอยมากับน้ำ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศในป่าโกงกางอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังช่วยอนุรักษ์ปูทะเลและสัตว์น้ำอื่น ๆ ที่อาศัยในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวของพนักงานจากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกันในการสร้างคอนโดปู และได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน จังหวัดระยอง ที่มาให้คำแนะนำในการดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง กิจกรรมนี้ไม่เพียงแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีจริยธรรม

 

การสร้าง “คอนโดปู” ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือปูทะเลและสัตว์น้ำอื่น ๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและชุมชนรอบข้าง โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความรู้ในการรักษาธรรมชาติและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบลูสโคปในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของบลูสโคปในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง