BLUESCOPE DESIGN AWARD 2023 “Beautiful Strength” of Coated Steel

BLUESCOPE DESIGN AWARD 2023 “Beautiful Strength” of Coated Steel

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดการประกวดชิงรางวัลงานออกแบบอาคารยอดเยี่ยมแห่งปี BlueScope Design Award 2023 เวทีที่สถาปนิกและนักออกแบบจะได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่โดดเด่นจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ และเคลือบสี รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นการออกแบบในเรื่องความยั่งยืน และขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต ภายใต้ธีมการประกวด “Joyful living of Aesthetics and Functional Design” เพื่อชิงถ้วยรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

สนใจสมัครได้ที่: https://forms.gle/ffkoRVJHTtjB6WDT7

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนแนวคิดและวิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบโลหะและเคลือบสี ในการตอบสนอง การออกแบบให้สวยงาม และใช้งานอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ งานออกแบบอาคาร ที่มีการนำวัสดุและเหล็กเคลือบโลหะ และเคลือบสี ไปใช้ในงานออกแบบ

คุณสมบัติผลงานอาคารที่ประกวด

 1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานจะต้องเป็น สถาปนิก ประเภทบุคคล หรือ นิติบุคคล มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
 2. ผลงานอาคารที่ส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีทำเลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) เท่านั้น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารให้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้
 5. ผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานการออกแบบ BLUESCOPE DESIGN AWARD ในปีอื่นๆ ที่ผ่านมาแล้ว ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดซ้ำได้

หมายเหตุ: ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดที่ไม่ระบุข้อมูลตามข้อกำหนด หรือขาดคุณสมบัติทางคณะทำงานจัดการประกวดขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาผลงานและหากทราบภายหลังจากที่พิจารณาแล้วจะถือเป็นโมฆะ

ประเภทของอาคารแบ่งเป็น 4 ประเภท มีดังนี้

 1. อาคารพักอาศัย (Residential Building) เช่น บ้านพักอาศัย อาคารที่พักอาศัย
 2. อาคารไม่พาณิชยกรรม (Non-Commercial Building) เช่น สถาบัน การศึกษา และอาคารทางศาสนา
 3. อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building) เช่น สำนักงาน โรงแรม และห้างสรรพสินค้า
 4. อาคารประเภทอื่นๆ (Others) เช่น โรงงาน สนามบิน และท่าเรือ

ขั้นตอนการประกวด

การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ โดย

รอบที่ 1 จะทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดแบบประเภทละ 5 ผลงาน รวม 20 ผลงาน

รอบที่ 2 ผู้เข้าประกวดแบบทั้ง 20 ผลงานจะต้องนำเสนอผลงานผ่านระบบ ZOOM กำหนดเวลาไม่เกิน 15 นาที แบ่งเป็นการนำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาที เพื่อให้กรรมการตัดสิน ทั้งนี้ Presentation จะต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ขอบเขตและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบจะต้องดำเนินการ

 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครที่: https://forms.gle/vBSzkG5vG9XdyBCg6 (จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566)
 2. กรอกเลขสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในแบบฟอร์มให้ถูกต้อง หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครสมาชิกเพื่อนำเลขไปกรอกในแบบฟอร์มได้ที่: ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน โทร 0-2319-6555 | ต่อ 113 | Line official : @asaline
 3. จัดทำเพลทรูปแบบไฟล์ JPG แสดงผลงานในแนวตั้งขนาด A1 (594 x 841 มม.) 150 dpi จานวน 2-8 เพลท

โดยมีรายละเอียดโครงการประกอบด้วย:

 • ชื่อโครงการและที่ตั้งโครงการ
 • รายละเอียดโครงการ
 • แนวความคิดในการออกแบบและข้อความอธิบายงานออกแบบโครงการ
 • รายละเอียดพื้นที่ใช้สอยโครงการ
 • แบบสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย แผนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ ผังพื้นอาคารที่แสดงชื่อพื้นที่หรือห้องและตำแหน่งรูป
 • ตัด รูปด้านอาคารภายนอก รูปตัดอาคารผ่านส่วนที่สำคัญ พร้อมระบุมาตราส่วน
  • ภาพถ่ายโครงการพร้อมคำอธิบายภาพ ประกอบด้วย ภาพถ่ายทัศนียภาพโดยรอบอาคาร พร้อมสภาพแวดล้อม
 • ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีภาพอาคารทั้งภายนอกและภายในอาคารที่แสดงจุดเด่นสำคัญ
  • ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกเป็นอาคารที่มีการดัดแปลงหรือต่อเติมจะต้องจัดส่งภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังดัดแปลงอาคารพร้อมคำอธิบายภาพ
  • ข้อมูลประกอบอื่นใด ตามที่ผู้ส่งเห็นควร เช่น ไดอะแกรม ฯลฯ
 1. จัดส่งภาพถ่ายแต่ละรูปที่มีในข้อ 3. เป็น jpg file หรือ tif file ที่มีความละเอียดสูง หรือ ai file จัดส่งมาที่ email Email: [email protected] ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
 2. ประกาศผลผู้เข้ารอบผ่านสื่อของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

การเตรียมข้อมูล และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน (สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ)

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องจัดทำแบบฟอร์มขออนุญาตการส่งผลงานและเผยแพร่ผลงาน โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคลิก https://www.shorturl.asia/mf3Xq
 2. ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะต้องจัดทำ Presentation นำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาที นำเสนอในช่วงวันที่ 11-14 มกราคม 2566 โดยคณะทำงานจะแจ้งกำหนดวันและเวลาให้ทราบอีกครั้งในวันประกาศผลผู้เข้ารอบ
 3. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทางสื่อของสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2566

กณฑ์การตัดสิน (สัดส่วนการให้คะแนน)

 1. ความโดดเด่นน่าสนใจของเนื้อหาและแนวความคิดการนำ “วัสดุและผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบโลหะ และเคลือบสี” ใช้ในงานออกแบบอาคาร (60%)
 2. นวัตกรรม (Innovation) ในการนำไปใช้และผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี” ใช้ในงานออกแบบอาคาร เช่น การอนุรักษ์ การประหยัดพลังงาน (30%)
 3. ปริมาณผลิตภัณฑ์ เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี ที่นำไปใช้การก่อสร้าง (10%)

หมายเหตุ : คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประกวดแบบไม่มีสิทธ์ ร้องเรียนหรือ อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

กรรมการตัดสิน

Mr. Adrian Costa Principal, NH Architecture

คุณไพทยา บัญชากิติคุณ จาก ATOM Design

คุณจูน เซคิโน จาก Junsekino Architect and Design

กำหนดการ

วันที่  4  กันยายน  2566 ประกาศข้อกำหนดการประกวด เปิดรับสมัคร

วันที่  31 ตุลาคม  2566 ปิดรับสมัคร

วันที่  13 พฤศจิกายน 2566 ปิดรับส่งผลงาน

วันที่  16-18 พฤศจิกายน 2566 คัดเลือกผลงาน รอบที่ 1

วันที่  24 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผลการประกวดแบบ รอบที่ 1 จำนวน 20 ราย

วันที่  11-14 มกราคม 2567 คัดเลือกผลงาน รอบที่ 2

วันที่  17 มกราคม 2567 ประกาศผล

 

รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดแบบ

รอบที่ 1

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 จะได้เงินรางวัล 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเพื่อใช้สำหรับจัดทำเนื้อหา รูปถ่าย VDO ในการนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในรอบที่ 1 ทั้งหมด 20 ราย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการบันทึกภาพอาคาร และจัดทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ต่อไป

รอบที่ 2

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 4 รางวัล จะได้รับของรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท

 1. อาคารพักอาศัย (Residential Building)
 2. อาคารไม่พาณิชยกรรม (Non-Commercial Building)
 3. อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building)
 4. อาคารประเภทอื่นๆ (Others)

ลิขสิทธิ์ผลงานผู้เข้าประกวด

          ลิขสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ออกแบบ ทางบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด สามารถนำผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางสถาปัตยกรรมที่มีการใช้วัสดุของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทในเครือได้

การดำเนินงานขั้นตอนต่อไป

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด หรือที่เห็นว่าเหมาะสม บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด สามารถทำการบันทึกภาพอาคาร และจัดทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทาง และสื่อของบริษัทฯ ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ในเวลาทำการ เวลา 9.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ โทรศัพท์ 091-688-5704 (คุณนวมินทร์ ตระบุตร) หรือทาง Email: [email protected]

 

 

รายละเอียดโครงการ