หลังคาเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Thai ECO Products

ปัจจุบันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการบริการเพิ่มมากขึ้น การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในเชิงธุรกิจและการค้า ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันเชิงธุรกิจ โดยภาคอุตสาหกรรม ที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกขั้นต้นสำหรับผู้บริโภค โดยประเทศไทยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ส่งผลให้ตลาดและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการขยายตัวและได้รับความสนใจจากสังคมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ทำให้สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ที่ให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย จัดตั้งเว็บไซต์ Thai Eco Products ที่เป็นเว็บไซต์ ที่รวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยง่าย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าสีเขียวในประเทศไทย

จากข้อมูลดังกล่าว ทำให้ทางบลูสโคปได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ของบลูสโคป ยี่ห้อ LYSAGHT® รุ่น TRIMDEK® และ รุ่น KLIP-LOK® 700 ได้กลายเป็นวัสดุประเภทหลังคาเหล็ก เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบนเว็บไซต์ดังกล่าว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบลูสโคป ยี่ห้อ LYSAGHT® รุ่น TRIMDEK® และ รุ่น KLIP-LOK® 700 ได้รับ ฉลากเขียว ที่เป็นการการันตีว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.thaiecoproducts.com/search?search=1&text=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81